Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Wykreślenie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydział Edukacji
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji i Transportu
Dokonanie zmiany, wpisu, wykreślenia danych w dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji i Transportu
Instrukcja wysyłania wniosków przez ePUAP- elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Kierowanie do kształcenia specjalnego Wydział Edukacji
Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Wydział Edukacji
Nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej Wydział Edukacji
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa decyzja określająca zadania gospodarcze Wydział Ochrony Środowiska
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, cechowanie i wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna Wydział Ochrony Środowiska
Nieodpłatne udostępnianie danych na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Nieodpłatnie udostępnianie danych i dokumentów na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Pozwolenie na budowę Wydział Architektoniczno-Budowlany
Pozwolenie na rozbiórkę Wydział Architektoniczno-Budowlany
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wydział Ochrony Środowiska
Pozwolenie zintegrowane Wydział Ochrony Środowiska
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Przeniesienie pozwolenia na budowę oraz przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu Wydział Architektoniczno-Budowlany
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m Wydział Ochrony Środowiska
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie kraju Wydział Komunikacji i Transportu
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju Wydział Komunikacji i Transportu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego w kraju Unii Europejskiej Wydział Komunikacji i Transportu
Stypendium sportowe Wydział Rozwoju i Promocji
Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnianie innych materiałów Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnianie map ewidencyjnych i zasadniczych Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnianie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnianie rejestru cen nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnianie zbiorów danych bazy danych EGiB Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnianie zbioru danych BDOT500 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnianie zbioru danych GESUT Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Wydział Ochrony Środowiska
Uzyskanie licencji - przewóz osób samochodem osob., pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty, zniszczenia lub wymiana z powodu braku miejsca na kolejny wpis terminu badania technicznego Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty, zniszczenia lub zmiany danych Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zagubienia i zniszczenia Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wydział Komunikacji i Transportu
Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych Wydział Architektoniczno-Budowlany
Weryfikacja i przyjęcie opracowań geodezyjnych oraz uwierzytelnianie dokumentów na wniosek złożony w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji geodezyjnej Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Wpis do ewidencji instruktorów Wydział Komunikacji i Transportu
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami
Wydanie dziennika budowy Wydział Architektoniczno-Budowlany
Wydanie karty wędkarskiej Wydział Ochrony Środowiska
Wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki/działek uproszczonym planem urządzenia lasu Wydział Ochrony Środowiska
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z za granicy Wydział Organizacyjny
Wydawanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność działki tzw. rencistówki lub działki pod budynkami na rzecz osób uprawnionych Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna - wyłącznie w przypadkach losowych - niezgodne z planem urządzenia lasu Wydział Ochrony Środowiska
Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów Wydział Ochrony Środowiska
Wydawanie decyzji w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną Wydział Ochrony Środowiska
Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych Wydział Ochrony Środowiska
Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Wydział Ochrony Środowiska
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wydawanie kart parkingowych dla placówek Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji , jeżeli wytwarzane są w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie Wydział Ochrony Środowiska
Wydawanie tablic indywidualnych Wydział Komunikacji i Transportu
Wydawanie zaświadczeń Wydział Architektoniczno-Budowlany
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Wydział Ochrony Środowiska
Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Wydział Ochrony Środowiska
Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych Wydział Ochrony Środowiska
Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę oraz odbiór prawa jazdy po egzaminie Wydział Komunikacji i Transportu
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów Wydział Komunikacji i Transportu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu Wydział Komunikacji i Transportu
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Wydział Ochrony Środowiska
Zgłaszanie, uzgadnianie i udostępnianie materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zgłoszenie budowany sieci Wydział Architektoniczno-Budowlany
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Architektoniczno-Budowlany
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydział Edukacji
Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a wymaga zgłoszenia Wydział Ochrony Środowiska
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Wydział Architektoniczno-Budowlany
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę Wydział Architektoniczno-Budowlany
Zgłoszenie zmian w danych powstałych po dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydział Edukacji
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części Wydział Architektoniczno-Budowlany
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektoniczno-Budowlany