Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek   lub  
 • w przypadku wyłączenia części działki: wykaz zmian gruntowych oraz mapa z naniesionym obszarem do wyłączenia
 • mapa ewidencyjna
 • oświadczenie inwestora o terminie rozpoczęcia inwestycji
 • dokument określający wartość rynkową m2 gruntu objętego wnioskiem, tj. operat szacunkowy lub akt notarialny, nie starszy niż rok (zakup w trybie beztrzetargowym) 
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro,  pok. nr 210)


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.

Sposób:Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek do pobrania F-7.5-07/OŚ/01