Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek  o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych/ stowarzyszeń
Statut klubu sportowego/ stowarzyszenia (3 egzemplarze), który powinien zawierać:
- nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;  
- teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
- cele i sposoby ich realizacji;
- sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa
i obowiązki członków;
- władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
- sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
a także warunki ważności jego uchwał
- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
- zasady dokonywania zmian statutu;
- sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
Lista założycieli klubu sportowego/ stowarzyszenia (minimum 7 osób) zawierająca:
- imiona i nazwiska;
- datę i miejsce urodzenia;
- miejsce zamieszkania;
- własnoręczne podpisy założycieli.
Protokół z zebrania założycielskiego klubu sportowego / stowarzyszenia wraz z podjętymi na nim uchwałami w sprawie:
- założenia stowarzyszenia;
- uchwalenia statutu;
- wyboru komitetu założycielskiego.
(należy podać informację jaką większością głosów w/w uchwały zostały podjęte).
Lista obecności z zebrania założycielskiego klubu sportowego/ stowarzyszenia
Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.


Komórka organizacyjna

Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa: 7.00-15.00, czwartek: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie (pierwsze piętro, pok. nr 115),
lub
Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami  
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie (pierwsze piętro, pok. nr 107)


Opłaty

10,00 zł

Nr rachunku bankowego:
85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Złożony wniosek (wraz z załącznikami) rozpatrywany jest pod katem jego zgodności z prawem, w przypadku braku uchybień dany podmiot zostaje wpisany do ewidencji Starosty Drawskiego w ciągu 30 dni.
W przypadku wystąpienia uchybień, postępuje się zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ).

Sposób: Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j.Dz. U. z 2019 r.  poz.713)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1263 ze zm.) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2019 r. poz. 1000.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U z 2011 r. Nr 243, poz. 1449)


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Drawskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
 


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wnioski:
- wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych / stowarzyszeń (F-7.5-03/OR/01)   lub 
- lista założycieli klubu sportowego/stowarzyszenia (F-7.5-03/OR/02)    lub 
- protokół z zebrania założycielskiego klubu sportowego/stowarzyszenia (F-7.5-03/OR/03)    lub 
- ramowa uchwała o powołaniu klubu sportowego/stowarzyszenia (F-7.5-03/OR/04)  lub 
- ramowa uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego klubu sportowego/stowarzyszenia (F-7.5-03/OR/05)   lub 
- ramowa uchwała o przyjęciu statutu klubu sportowego/stowarzyszenia (F-7.5-03/OR/06)   lub 
- lista obecności na zebraniu założycielskim (F-7.5-03/OR/07)   lub