Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna - wyłącznie w przypadkach losowych - niezgodne z planem urządzenia lasu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek  winien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie, obręb geodezyjny,
- uzasadnienie przekroczenia planu wyrębu.


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowisk (drugie piętro, pok. nr 209)


Opłaty

 Na podstawie pozycji I.53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2016r., poz. 1827 ze zm.) opłata skarbowa wynosi 10 zł – decyzja inna.

Nr rachunku bankowego:
Konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób: Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

Art. 23 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach- (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2100 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek przygotowany we własnym zakresie.