Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie licencji - przewóz osób samochodem osob., pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie licencji;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną  lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że  spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  6 września 2001 o transporcie drogowym;
 • oświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4;

 •  wykaz pojazdów;
 •  dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu.


Opłaty

Za udzielenie licencji pobiera się następujące opłaty:

okres ważności licencji w latach

 od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej  30 do 50 lat

opłata w zł

320

380

450

 

 

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

 

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Nr konta bankowego:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

nr konta 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  


Termin i sposób realizacji

Sposób: Decyzja administracyjna - wydanie licencji na krajowy przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 173.

Wnioski: KT-10 POBIERZ
Niezbędne:
Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZ, KT-22 POBIERZ, KT-23 POBIERZ