Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie innych materiałów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie innych materiałów na formularzu P i P7
                           pobierz PDF                                    pobierz P XLS     pobierz P7 XLS

Wniosek składa się w formie:
1. pisemnej (osobiście, pocztą)
2. dokumentu elektronicznego:

 • przez Portal Interesanta (link do strony). Dla osób dla osób fizycznych posiadających Profil Zaufany. Dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp., złożenie wniosku o nadanie loginu i hasła /pobierz
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, e-PUAP na adres /4s36bf5mqq/skrytka

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo/notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych. Na konto Urzędu Miejskiego W Drawsku Pomorskim, nr konta 5102028472424300900001402.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie


Opłaty

Opłatę należy uiścić przed udostępnieniem kopii materiałów zasobu lub udostępnieniem rzeczoznawcom majątkowym do wglądu dowodów zmian.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego. Nr konta 85102028470000160200096792. W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków. Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Udostępnienie następuje po dokonaniu wpłaty na konto urzędu zgodnie z wystawionym DOO.

Sposób:

 1. Weryfikacja wniosku.
 2. Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO).
 3. Przesłanie DOO dla wnioskodawcy.
 4. Weryfikacja dokonanej wpłaty.
 5. Sporządzenie kopii materiałów zasobu w postaci elektronicznej lub papierowej.
 6. Sporządzenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy wydania dokumentów albo w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych dokumentów lub wysokości należnej opłaty. 

Informacje o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, jak również o wykonaniu dokumentów przekazywane są do wnioskodawcy sms /mailem/ przez Portal Interesanta.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji  i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej
w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu
lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie o udostępnienie map można uzyskać w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.