Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy

2. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa

3. propozycje rozwiązań zamiennych

4. pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów*

5. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora


Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.


Termin i sposób realizacji

Po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra

Sposób załatwienia:
Postanowienie administracyjne


Podstawa prawna

Art. 9 w powiązaniu z art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Tryb odwoławczy

Od postanowienia nie służy zażalenie


Dodatkowe informacje, uwagi

*Poprzez inne zainteresowane organy należy rozumieć właściwe jednostki badawczo - rozwojowe lub rzeczoznawców:

  •          budowlanego
  •          ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub właściwe terenowo Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
  •          właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego.

Przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę właściwy organ administracji budowlanej występuje z wnioskiem do ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo. Właściwy Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.