Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Pozwolenie na rozbiórkę

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) formularz wniosku (PB-3) zgodny ze wzorem formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę będący załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenia na rozbiórkę (Dz. U. z 2021 r., poz. 346),

2) zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię,

3) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

6) projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb.


Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim

siedziba Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 36 30 785, 94 36 30 779, 94 36 30 178, 94 36 30 799

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta tj. pok. nr 1 lub w Kancelarii Starosty pok. 115 mieszczących się w budynku przy Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, natomiast po odbiór decyzji można zgłosić się osobiście w siedzibie Wydziału po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej należy uiścić opłatę skarbową

1) za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 złotych,

2) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Nr rachunku bankowego organu podatkowego tj. Burmistrza Drawska Pomorskiego:
Gmina Drawsko Pomorskie

ul. gen. Wł. Sikorskiego 41

78-500 Drawsko Pomorskie 
PKO BP 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie pozwolenia na rozbiórkę w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) jednostki budżetowe,

3) jednostki samorządu terytorialnego,

4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.


Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. 
Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

Art. 30b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Drawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w siedzibie Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (parter).

2. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne i adres osoby upoważnionej, umożliwiające jej identyfikację. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wnioskodawcę – gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy – gdy inwestorem jest osoba prawna.

3. Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznana.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości projektu rozbiórki, w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.

5. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli rozbiórka nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub rozbiórka została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

6. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed dokonaniem zgłoszenia rozbiórki, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie robót, nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Załączniki:
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę - POBIERZ