Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność działki tzw. rencistówki lub działki pod budynkami na rzecz osób uprawnionych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku, gdy właściciele zabudowań stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności nie żyją
 • Potwierdzenie z Urzędu Gminy lub od sołtysa, że zstępny osób uprawnionych obecnie włada działką tzw.”rencistówką” .

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3a, (Budynek Geodezji – pokój nr 14) 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie- Sekretariat (I piętro ) .


Termin i sposób realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku a w przypadku konieczności wydzielenia geodezyjnego działki gruntu przeznaczonego do przyznania na rzecz osób uprawnionych termin zależy od zakończenia pracy geodezyjnej. 

Sposób załatwienia:
Decyzja


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. Nr 10, poz. 53).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jedn.tekst Dz.U. z 2008 r., Nr 50, poz.291 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

    Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji .


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (Budynek Geodezji –pokój nr 14)  lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 773

Wnioski:
Niezbędne: urzędowy wniosek F-7.5-03/GN/01/wyd.1/zmiana:0  pobierz wniosek: lub lub  F-7.5-03/GN/02/wyd.1/zmiana:0 pobierz wniosek: lub 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119/1) –  dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku Pomorskim, Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można poprzez e-mail: iod@powiatdrawski.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z RODO w tym zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 277- j.t.).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które wnosi wnioskodawca do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarza­nie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem realizacji wniosku, o który wnosi wnioskodawca.
 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.