Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Pozwolenie na budowę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę:
 

1) formularz wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) zgodny z wzorem formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę będący załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2021 r., poz. 410),

2) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno -budowlanego w postaci papierowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) zgodnie z wzorem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1170)

4) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5) w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

6) w przypadku obiektu budowlanego, w którym przewidywane jest wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej - oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:,,Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,

7) w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

8) załączniki wynikające z przepisów odrębnych,

9) pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora,

10) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.


Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim

siedziba Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 36 30 785, 94 36 30 779, 94 36 30 178, 94 36 30 799

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta tj. pok. nr 1 lub w Kancelarii Starosty pok. 115 mieszczących się w budynku przy Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, natomiast po odbiór decyzji można zgłosić się osobiście w siedzibie Wydziału po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Opłaty


Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
1.pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych
  z obiektem budowlanym:

 • budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej
  niż rolnicza i leśna – za każdy m 2 powierzchni użytkowej – 1,00 zł ( nie więcej niż 539, 00 zł.)
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14, 00 zł.
 • innego budynku – 48,00 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143,00 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych  o długości do 1km – 105,00 zł.
 • innych budowli – 155,00 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł

2. Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę/ przebudowę/ obiektu budowlanego    wynosi 50% stawek określonych powyżej.
3.Pozostałe zezwolenia                                    - 82,00zł.                                           .
4.Zatwierdzenie projektu budowlanego            - 47,00zł .
5.Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu   - 90,00zł.
6.Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa                - 17,00zł. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

 • w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne  i kulturalne,
 • remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nr rachunku bankowego:
Na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim   konto:   
PKO BP 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. 
Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

Art. 28,  art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Drawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Druki wniosku i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim  w Biurze  Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (I piętro).

 • Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć       tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W oświadczeniu należy wskazać dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna oświadczenie winno wskazywać wszystkie te osoby oraz ich zgody na realizację zamierzenia budowlanego objętego pozwoleniem.
 • Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne i adres osoby upoważnionej, umożliwiające jej identyfikację. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wnioskodawcę – gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy – gdy inwestorem jest osoba prawna.
 • Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni.

 
Nieusunięcie wskazanych braków w podanym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 

 • W przypadku stwierdzenia naruszeń dot. projektu budowlanego, w zakresie określonym w art. 35 ust. 1, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W przypadku stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki:
wniosek o pozwolenie na budowę  - Pobierz


oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Pobierz
(dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)