Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód osobisty - do wglądu (dotyczy osób fizycznych).

Opłaty

Opłata administracyjna w wysokości;

 • 80,00 zł - za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy,
 • Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

                        1) 4 zł - od 3 do 12 miesięcy,
                        2) 2 zł - od 13 do 24 miesięcy,
                        3) 0.25 zł - od 25 do 48 miesięcy.

Nr rachunku bankowego:

Starostwo Powiatowe  w Drawsku Pomorskim

nr konta  43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  


Termin i sposób realizacji

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.  
 
Uwaga;
1.       Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
2.       Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
-          samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
-          ciągniki samochodowe,
-          pojazdy specjalne,
-          autobusy.
3.       Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.

Wnioski:
Niezbędne: KT-13 POBIERZ
Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 - POBIERZ,  KT-23 - POBIERZ