Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie karty parkingowej

2. jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

4. oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem o którym mowa w art.6b ust 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r.Nr 127 ,poz.721,z późn.zm);


Komórka organizacyjna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Józefa Piłsudskiego 39C, 78-500 Drawsko Pomorskie,

tel. 791 980 889,  pzoondrawsko@wp.pl


Opłaty

21,00 zł

Nr konta 

69 1020 2847 0000 1502 0009 6644


Termin i sposób realizacji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne przewodniczący  Zespołu informuje  o dacie wydania karty. 

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący Zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty

Sposób załatwienia:
Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej


Podstawa prawna

1)    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z  dnia 19-05-2015 roku  poz. 691)

2)     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2014 r.  poz. 843 w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje ponieważ przyznanie karty parkingowej jest czynnością materialno techniczną i konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniami do karty parkingowej


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wydanie karty parkingowej - Pobierz