Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek  lub  zawierający informacje wymienione w art. 42 ust. 2 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach, tj.:
1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2)    wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska  w sprawie katalogu odpadów z dnia 09 grudnia 2014 r. 
3)    określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4)    oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5)    wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
6)    szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
7)    przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8)    oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9)    opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10)    opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
11)    określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
12)    informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
13)    informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
14)    informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
 

 1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. zaświadczenia o otrzymaniu w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;
 3. kopię decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP;
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 
W przypadku magazynowania odpadów należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym mają być magazynowane odpady tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych), stosunek zobowiązaniowy (dzierżawa, najem, użyczenie).


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro, pok. nr 209)


Opłaty

Na podstawie załącznika do ustawy z dnia16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  – za zezwolenie na przetwarzanie odpadów – 616,00 zł.

Nr rachunku bankowego:
85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób:Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 41a ust. 1 i ust. 5, art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ.

W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów właściwy organ może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany.

 

Wniosek do pobrania.