Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zawierający:

1)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a)    oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska w przypadku określonym w art. 183b;

2)      adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3)      informację o tytule prawnym do instalacji;

4)      informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji;

5)      ocenę stanu technicznego instalacji;

6)      informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7)      opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8)      blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9)      informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10)    wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch wyłączenia;

10a)   warunki lub parametry charakteryzującepracę instalacji, określające moment zakończenia rozuchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji;

11)    informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

12)    informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

13)    wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

14)    zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

15)    proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

16)    proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji ;

17)    deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie   wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podejmowania realizacji nowej instalacji;

 18)   czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;

19)    dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

20)    streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.

 

Jeżeli wniosek, o którym mowa dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dodatkowo, zgodnie z art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1)    czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

2)    określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

3)    opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;

4)    określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

5)    aktualny stan jakości powietrza;

6)    określenie warunków meteorologicznych;

7)    wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00 

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro, pok. nr 209 - tel. 094 36 30798)


Opłaty

 A)  za wydane pozwolenie:
-    w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2 011,00 zł;
-    w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł;
-     pozostałe pozwolenia–  506,00 zł;
-     w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego – odpowiednio 150% w/w stawek;
B)  przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jeżeli:
-   dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
-    treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Nr rachunku bankowego:
85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

miesiąc od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób- Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 798
 

Wnioski:
Wniosek przygotowany we własnym zakresie.