Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty, zniszczenia lub zmiany danych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca głowę na wprost,
 • oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu),
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu),
 • kserokopia prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód osobisty do wglądu.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.


Opłaty

Opłata w wysokości 100,00zł

Nr rachunku bankowego:
Nazwa odbiorcy; Starostwo Powiatowe  w Drawsku Pomorskim
nr konta  nr 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  
Opłatę należy uiścić  w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu. 


Termin i sposób realizacji

Sposób: Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz przepisy wykonawcze.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 w. 28 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.  

Wnioski:
Niezbędne: urzędowy wniosek (dostępny w urzędzie)
Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZ, KT-22 POBIERZ