Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek  lub  

nauczyciela kontraktowego o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego z załącznikami wymienionymi w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)

1)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

2)     kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

3)     zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.),

4)     kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

5)     kopię karty oceny dorobku zawodowego za okres  stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115 
 


Opłaty

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest bezpłatne


Termin i sposób realizacji

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30
czerwca danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu
zawodowego zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
do dnia 31 października danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia
nauczyciela mianowanego zostanie wydana w terminie do dnia 31 grudnia danego roku

Sposób załatawienia:
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego albo decyzja o odmowie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Drawskiego