Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę oraz odbiór prawa jazdy po egzaminie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Do wygenerowania PKK należy przedstawić:

 • wniosek (dostępny w urzędzie),
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca głowę na wprost,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

Uwaga – po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, który jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcje prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 
Do odbioru należy przedstawić:

 •     dowód osobisty
 •     dotychczasowe prawo jazdy do zwrotu (w przypadku  rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

 


Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.


Opłaty

Opłata w wysokości 100,00 zł

Nr rachunku bankowego:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
nr konta nr 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179   
Opłatę należy uiścić w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu. 


Termin i sposób realizacji

Sposób:

 • Wygenerowanie PKK – forma wydruku z systemu.
 • Wydanie prawa jazdy – decyzja administracyjna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz przepisy wykonawcze.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 94 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 94 367 20 22 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.  


Wnioski:
Wniosek (dostępny w urzędzie)
Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZ, KT-22 POBIERZ