Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie zbioru danych GESUT

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych GESUT na formularzu P i P3
        pobierz PDF                               pobierz P XLS      pobierz P3 XLS
Wniosek składa się w formie:

 1. pisemnej (osobiście, pocztą),                                                                                         
 2. dokumentu elektronicznego:
 • przez Portal Interesanta (link do strony). Dla osób fizycznych posiadających Profil Zaufany. Dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp., złożenie wniosku o nadanie loginu i hasła /pobierz
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, e-PUAP na adres /4s36bf5mqq/skrytka

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo/notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty
skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych. Na konto Urzędu Miejskiego W Drawsku Pomorskim, nr konta 85102028472424300900001402.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie
 


Opłaty

Opłatę należy uiścić przed wykonaniem czynności udostępnienia zbioru danych GESUT.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Dokument Obliczenia Opłaty stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu
Drawskiego, nr konta 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792 PKO BP S.A. Drawsko Pom.
W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

 


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Udostępnienie następuje po dokonaniu wpłaty na konto urzędu zgodnie z wystawionym DOO.

Sposób:

 1. Weryfikacja wniosku.
 2. Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO).
 3. Przesłanie DOO dla wnioskodawcy.
 4. Weryfikacja dokonanej wpłaty.
 5. Sporządzenie dokumentów w postaci elektronicznej lub papierowej.
 6. Sporządzenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy wydania dokumentów albo w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych dokumentów lub wysokości należnej opłaty.

Informacje o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, jak również o wykonaniu dokumentów przekazywane są do wnioskodawcy sms /mailem/ przez Portal Interesanta.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej
w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu
lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie o udostępnienie map można uzyskać w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.