Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Weryfikacja i przyjęcie opracowań geodezyjnych oraz uwierzytelnianie dokumentów na wniosek złożony w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji geodezyjnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych
wraz z dokumentacją geodezyjną.      
 

Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac geodezyjnych wraz z wynikami prac geodezyjnych składa się w formie:                                                                                           

a) elektronicznej poprzez Portal Geodety/ link


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a,  78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Portal Geodety/ link
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

1.Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej pod względem zgodności z przepisami prawa-  niezwłocznie:

 •  do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
 • powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
 • powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych
 • od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

2.Przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje niezwłocznie po sporządzeniu pozytywnego protokołu weryfikacji.

Sposób:
W przypadku sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji dokumentacji geodezyjnej następuje przyjęcie dokumentacji do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wpisane operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu. Organ opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W przypadku sporządzenia negatywnego protokołu weryfikacji, dokumentacja geodezyjna zostaje zwrócona wykonawcy prac do poprawy, wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Wykonawca prac zobligowany jest w terminie 14 dni zająć stanowisko w tej sprawie poprzez dokonanie poprawy dokumentacji geodezyjnej lub ustosunkowania się na piśmie do wyników weryfikacji.

W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.


Nieuwzględnienie przez starostę stanowiska wykonawcy prac, skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia operatu do zasobu stronie przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji,  Katastru Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3a, bezpośrednio w pokoju
nr 6 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 70