Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłaszanie, uzgadnianie i udostępnianie materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej należy złożyć na formularzu zgłoszenia pracy geodezyjnej  ZG-1              pobierz PDF               pobierz  XLS 

2. Zgłoszenie uzupełniające pracy geodezyjnej należy złożyć na formularzu zgłoszenia pracy geodezyjnej  ZG-3       pobierz PDF

Zgłoszenie pracy geodezyjnej składa się w formie:
a) papierowej (osobiście, pocztą),
b) elektronicznej poprzez Portal Geodety link do portalu, po wcześniejszym złożeniu wniosku o założenie konta
w serwisie WebEWID /pobierz


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie 


Opłaty

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem kopii materiałów zasobu. Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo Geodezyjne    i Kartograficzne. W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny Urząd  Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem:   http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Nr rachunku bankowego:
Dokument Obliczenia Opłaty stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego, nr konta 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792 PKO BP S.A. Drawsko Pom.


Termin i sposób realizacji

Po otrzymaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania opłaty, udostępnia kopie materiałów zasobu.

Sposób:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i zarejestrowanie w rejestrze zgłoszeń.
 2. Sporządzanie i wydawanie Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 3. Udostępnianie kopii materiałów zasobu wykonawcy prac do zgłoszonej pracy geodezyjnej, po otrzymaniu opłaty.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.
 

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 2 kwietnia 2021r.w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie sporu  dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3a, bezpośrednio w pokoju nr 3  lub pod numerem telefonu 94 36 307 67