Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z za granicy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek, który powinien zawierać:
  • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostanie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
  • datę i miejsce zgonu;
  • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
  • miejsce pochówku;
  • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie
  • pokrewieństwo wnioskodawcy do zmarłego ;
  • nazwa zakładu pogrzebowego, który będzie przewoził zwłoki/szczątki 
  • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
 2. Załączniki do wniosku:

            1)  Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

      2) Dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie, jako przyczynę zgonu chorobę zakaźną (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu, lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon) w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

         3) Dokument potwierdzający kremację (jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na sprowadzenie szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok) wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

          4)  Ewentualne pełnomocnictwo dla firmy pogrzebowej (w przypadku, kiedy wnioskodawcą nie jest osobą uprawnioną).

         5) Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z załącznikiem pkt IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłatę należy uiścić na adres: Urząd Miejski Drawsku Pomorskim, ul. Gen.Wł.Sikorskiego 41,  Nr rachunku bankowego dla dokonania opłaty skarbowej PKO BP SA Drawsko Pomorskie 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402 z adnotacją: opłata skarbowa .


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa: 7.00-15.00, czwartek: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w  Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie (pierwsze piętro, pok. nr 115),
fax. 94 36 320 23

lub
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie (drugie piętro, pok. nr 216)

tel. 94 36 30 778    

mail. m.katuszonek@powiatdrawski.pl 


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób: Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 912 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 z ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz 1000 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Drawskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 

 1. Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej:
        1)   Pozostały małżonek(ka).
        2)    Krewni zstępni.
        3)    krewni wstępni.
        4)    Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.
        5)    Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
        6)    Pełnomocnik wskazany przez osoby wymienione w punkcie 1-6.
 2.  Prawo pochowania zwłok przysługuje również:
        1)    Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych - w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.
        2)    Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym - w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa. 
        3)    Osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
  Ww. osoby, instytucje i organy państwowe są również uprawnione do wnioskowania o sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
 3. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
       1)    Być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie.
       2)    Posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.
       3)    Posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu.
       4)    Posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie   
        środków dezynfekujących.
        5)    Posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
  Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.
 4. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 5.  Punkty 3 i 4 nie mają zastosowania do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych RP.
 6. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
 7. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Wnioski:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa
(F-7.5-02/OR/01)  lub  ,
Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej (F-7.5-02/OR/02)  lub 

Pełnomocnictwo