Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu - w przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne do legalizacji, lub wymiany
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód osobisty – do wglądu (w przypadku osób fizycznych),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.


Opłaty

Opłata administracyjna w wysokości;

      a)  w przypadku zmiany tablic rejestracyjnych:

 • 160.00 zł w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
 • 110.00 zł w przypadku motorowerów,
 • 120.00 zł w przypadku motocykli, przyczep, ciągników rolniczych.

      b)  w przypadku zachowania tablic rejestracyjnych i z wydaniem pozwolenia czasowego:

 • 80.00 zł w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
 • 80.00 zł w przypadku motorowerów,
 • 80.00 zł w przypadku motocykli, przyczep, ciągników rolniczych

      c)  w przypadku zachowania tablic rejestracyjnych, bez wydania pozwolenia czasowego:

 • 66.50 zł w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
 • 66.50 zł w przypadku motorowerów,
 • 66.50 zł w przypadku motocykli, przyczep, ciągników rolniczych

Nr rachunku bankowego:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

nr konta nr 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179

Opłatę należy uiścić w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.


Termin i sposób realizacji

Sposób: Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia  2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

    Od dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy, które pozwalają zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Aby wnioskować  o zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych muszą być spełnione jednocześnie 3 warunki:

1. Pojazd jest zarejestrowany na terytorium RP,  posiada tablice (tablicę) zgodną z przepisami tj. tzw. 
    "Eurotablice" (natomiast nie są zgodne ze wzorem i podlegają wymianie tablice "czarne" oraz "białe
     z flagą PL"). Tablice powinny być utrzymane w należytym stanie (niezniszczone, czytelne, czyste).

2. Organ rejestrujący pozytywnie zweryfikuje w dniu złożenia wniosku o rejestrację pojazdu dane zawarte
    w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym w centralnej ewidencji pojazdów. 

3. W dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym jest miejsce na dokonanie przez organ rejestrujący 
    adnotacji potwierdzającej złożenie wniosku o rejestrację pojazdu (bez wydawania pozwolenia   
    czasowego). 

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.  

Wnioski:
Niezbędne: POBIERZ KT-11
Dodatkowe(gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZKT-22 POBIERZKT-23 POBIERZ, KT-30 POBIERZ