Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego  lub  
2. orzeczenie do kształcenia specjalnego
 


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115 


Opłaty

Skierowanie dziecka do placówki kształcenia specjalnego jest bezpłatne


Termin i sposób realizacji

Skierowanie do szkoły zapewniającej formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku oraz z urzędu doręcza szkole lub placówce, w której zamierza się kształcić dziecko

Sposób załatwienia:
Skierowanie


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1743)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej nie przysługuje stronie odwołanie


Dodatkowe informacje, uwagi

Dzieciom zamieszkałym na terenie powiatu drawskiego, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców zapewnia się odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. Jeżeli Powiat Drawski nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, dziecko zostaje skierowane do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek.