Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków na formularzu EGiB
                                   pobierz PDF                                     pobierz XLS
Wniosek składa się w formie:

 1. pisemnej (osobiście lub pocztą)
 2. dokumentu elektronicznego przez:  
 • przez Portal Interesanta (link do strony). Dla osób fizycznych posiadających profil zaufany. Dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp. złożenie wniosku o nadanie loginu i hasła. /pobierz
 • przez ​​​​elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, e-PUAP na adres /4s36bf5mqq/skrytka

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo/notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych. Na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom., nr konta: 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie
 


Opłaty

Opłatę należy uiścić przed wykonaniem czynności sporządzenia dokumentu.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne. Dokument obliczenia opłaty (DOO) stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego, nr. konta: 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792.
W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny
Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem:
http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
Udostępnienie następuje po dokonaniu wpłaty na konto urzędu zgodnie z wystawionym DOO.

Sposób:

1. Weryfikacja wniosku
2. Sporządzenie dokumentu obliczenia opłaty (DOO)
3. Przesyłanie DOO dla wnioskodawcy
4.Weryfikacja dokonanej opłaty
5. Sporządzenie dokumentów w postaci elektronicznej lub papierowej.
6. Sporządzenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy wydania dokumentów albo w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych dokumentów lub wysokości należnej opłaty. 
Informacje o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, jak również o wykonaniu dokumentów przekazywane są wnioskodawcy sms / mailem / przez portal interesanta.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.
6.Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji. 


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie odmowy wydania dokumentów albo w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.