Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  lub  wraz z załącznikami:

 • ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:

  ·          statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

  ·          dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia (druk);

  ·          potwierdzenie osobowości prawnej, w przypadku osoby prawnej dokonującej zgłoszenia wpisu szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

  ·          dokument informujący o dysponowaniu lokalem (np. umowa najmu);

  ·          informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, realizację praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (druk);

  ·          pozytywną opinię Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej, dot. spełnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w miejscu, w którym będzie prowadzona działalność oświatowa;

  ·          zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3 ustawy Prawo oświatowe
  (w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej) (druk);

  ·          pozytywna opinia kuratora (w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej);

  ·         pozytywna opinia ministra właściwego ds. zdrowia (w przypadku szkoły medycznej ubiegającej się
  o nadanie uprawnień szkoły publicznej);

  ·         w przypadku osoby fizycznej składającej zgłoszenie do ewidencji, oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub prawną inną niż JST, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby fizycznej składającej zgłoszenie (druk).

   

                            


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115 .


Opłaty

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest bezpłatne


Termin i sposób realizacji

Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.
Sposób załatwienia:
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności oświatowej


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub wykreślenia wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Drawskiego
 


Dodatkowe informacje, uwagi

1.     Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w ciągu 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji. Wymienione wyżej, dane w zgłoszeniu i załączniki, przedstawia się odpowiednio do zaistniałych zmian.
2.     Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

- niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
-prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
-stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;
-dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
-zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
3.  Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.