Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zagubienia i zniszczenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • dowód rejestracyjny,
 • tablica/e rejestracyjne, jeżeli nie zostały utracone,
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych,
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o zagubieniu tablic(y)
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • dowód osobisty – do wglądu (dotyczy osób fizycznych).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.


Opłaty

Opłata w wysokości:

 • 52,50 zł - wtórnik jednej tablicy, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 92,50 zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 52,50 zł - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
 • 42,50 zł w przypadku motoroweru.

Termin i sposób realizacji

sposób: Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 w. 36 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Wnioski:
Niezbędne: KT-35 POBIERZ
Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZ, KT-22 POBIERZ, KT-23 POBIERZ