Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Nieodpłatnie udostępnianie danych i dokumentów na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o nieodpłatne wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego na formularzu EGB.

                                    Pobierz PDF                   pobierz EGB XLS
 

Wniosek o nieodpłatne udostępnienie  danych w postaci elektronicznej na formularzu P i odpowiednim jego uszczegółowieniu  (przypisy P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 do formularza P)

Formularz PFormularz P+P1Formularz P+P2Formularz P+P3Formularz P+P4Formularz P+P5Formularz P+P6Formularz P+P7
                         

Wniosek składa się w formie:
1. pisemnej (osobiście, pocztą)
2. dokumentu elektronicznego:

 • przez Portal Interesanta (link do strony). Dla osób dla osób fizycznych posiadających Profil Zaufany. Dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp., złożenie wniosku o nadanie loginu i hasła /pobierz
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, e-PUAP na adres /4s36bf5mqq/skrytka

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo/notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych. Na konto Urzędu Miejskiego W Drawsku Pomorskim, nr konta 5102028472424300900001402.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków. Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób:

 1. Weryfikacja wniosku.
 2. Sporządzenie zamówionych zbiorów danych w postaci elektronicznej lub dokumentów w postaci papierowe i elektronicznej.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 5. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 6. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 7. Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji  i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
 14. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 15. Traktat (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:

1) prokuratury;

2) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;

3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;

4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:

a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,

b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,

c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa;

 

 Nieodpłatne udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) w celu edukacyjnym:

 • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • uczelniom w rozumieniu ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

 • podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
 • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie o udostępnienie danych i dokumentów można uzyskać w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.