Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (dostępny na stronie internetowej lub w urzędzie),
 • Odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości  przez Sąd Rejonowy               w Drawsku Pom.  –Wydział Ksiąg Wieczystych.
 • Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wydane przez Urząd Miejski właściwy dla miejsca jej położenia.
 • Wypis  i mapa z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Oświadczenie o dochodach w przypadku wystąpienia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z udzieleniem bonifikaty.

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,  Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie (budynek geodezji)
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie( sekretariat –pierwsze piętro pokój nr 115 )


Opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie decyzji  administracyjnej –  10,00 zł

Nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Drawsku Pom.
Ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pom.
nr konta  94 1020 2847 0000 1402 0009 5661 PKO BP S.A. Drawsko Pom.
 
Opłatę należy uiścić za pośrednictwem agencji PKO BP w Drawsku Pom. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy Plac Elizy Orzeszkowej 3 lub w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.


Termin i sposób realizacji

Termin zależy od daty uzyskania Zgody Wojewody w przypadku aktu notarialnego.
Termin zależy od skompletowania niezbędnych dokumentów w przypadku decyzji administracyjnej.

Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna lub akt notarialny


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.  1071 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. –o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego   w prawo własności nieruchomości.(Dz.U. z 2005r. Nr 175,poz.1459 ze zm.)
 • Ustawa z 21sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r.o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635  ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 773 i 094 36 30 772

Wnioski:
Niezbędne: urzędowy wniosek  F-7.5-02/GN/01/wyd.1/zmiana:1
pobierz wniosek:  lub 
 
Oświadczenie o dochodach - w przypadku  ubiegania się o bonifikatę od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119/1) –  dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku Pomorskim, Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można poprzez: tel. 94 363 01 87, e-mail: iod@powiatdrawski.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z RODO w tym zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) oraz zgodnie z § 1 pkt. 4 i 7 rozporządzenia MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 434 ze zm.) w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które wnosi wnioskodawca do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarza­nie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem realizacji wniosku, o który wnosi wnioskodawca.
 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.