Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej   lub  wraz z załącznikami:
- pozytywna opinia Kuratora Oświaty o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy prawo oświatowe.


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115 


Opłaty

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej jest bezpłatne


Termin i sposób realizacji

Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku oraz z urzędu doręcza  wnioskodawcy, a kopię decyzji przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty

Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej lub cofnięciu tych uprawnień, stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Drawskiego
 


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności – patrz sprawa: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 2. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy prawo oświatowe. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.