Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie winno zawierać:

 • druk zgłoszenia ( B-2) zgodny ze wzorem zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego będący załącznikiem nr 2  do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493 /
 • druk informacji uzupełniającej (B-4)  do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, będący załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493 /

2.  Do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ( zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – w przypadku budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( B-3) złożone na druku zgodnym ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493/
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • załączniki wynikające z przepisów odrębnych,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.

Miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 115 oraz pok. nr 103 natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
1.Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, wolno stojących budynków mieszkalnych
    jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub
    działkach, na których zostały zaprojektowane                     -  1 zł za każdy m2
    niemieszkalnej powierzchni użytkowej – ( nie więcej niż 539zł.)
2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
    o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych
    budynków 50% stawki określonej w pkt. 1
3. Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę/ przebudowę/ obiektu budowlanego    wynosi 50% stawek określonych powyżej.
4.Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa                - 17,00zł.
Zwalnia się od opłaty skarbowej przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

Nr rachunku bankowego
Na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim konto: PKO BP 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 


Podstawa prawna

Art. 29,  art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane


Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Drawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Druki wniosku i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim  w Biurze  Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (I piętro).

 • Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć       tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W oświadczeniu należy wskazać dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna oświadczenie winno wskazywać wszystkie te osoby oraz ich zgody na realizację zamierzenia budowlanego objętego zgłoszeniem
 • Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne i adres osoby upoważnionej, umożliwiające jej identyfikację. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wnioskodawcę – gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy – gdy inwestorem jest osoba prawna.
 • W przypadku stwierdzenia naruszeń dot. projektu budowlanego, w zakresie określonym w art. 35 ust. 1, Starosta nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 • W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Załączniki:
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Pobierz
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Pobierz

oświadczenie o kierowniku budowy - Pobierz

oświadczenie o kompletności - Pobierz

oświadczenie o własnych potrzebach mieszkaniowych - Pobierz

(dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)