Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji , jeżeli wytwarzane są w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na  wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji,
 lub  zawierający:

1)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
1a)oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji  za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b,
2)      adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 
3)      informację o tytule prawnym do instalacji,
4)      informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5)      ocenę stanu technicznego instalacji, 
6)      informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7)      opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, 
8)      blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z   bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
9)      informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10)    wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch,  i wyłączenia,
10a)  warunki lub parametry charakteryzujące prace instalacji, określajace moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji,
11)    proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska , w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
12)    deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie , na który ma być wydane pozwolenie,
13)    deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
14)    deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy pozwolenia ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
15)    czas na jaki wydane ma być pozwolenie,
16)    wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości
17)    określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
18)    wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
19)    opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
20)    wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
 
Jeżeli wniosek, o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianej, powinien zawierać dodatkowo informację o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj.:
1.      Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń.
2.      Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.
3.      Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw.
4.      Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów.
5.      Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji.
6.      Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.
7.      Postęp naukowo – techniczny.
 Załączniki do wniosku :
-    dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
-    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
-    tytuł prawny do terenu na którym magazynowane są odpady.
Starosta w zależności od rodzaju sprawy zastrzega sobie możliwość wymagania dodatkowych dokumentów.


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00 

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro, pok. nr 209)


Opłaty

1)   od pozwoleń  wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem punktu 2 – 2.011,00 zł,
2)   od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez  podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł,
3)   od pozostałych – 506,00 zł.

Nr rachunku bankowego:
85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób: Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

- art. 180a ,181 ust 1 pkt 4, art. 183 i  art. 188 w związku z art 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  - Prawo Ochrony Środowiska
 


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wydanie pozwolenia  na wytwarzanie odpadów przedkłada się staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - na mocy art. 378 ust.2, lub Marszałka Województwa - na mocy art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wnioski:
Wniosek F-7.5-03/OŚ/01