Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie tablic indywidualnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w przypadku rejestracji pojazdów:

 • wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;
 • dowód własności pojazdu;
 • dowód rejestracyjny (w przypadku zarejestrowanego pojazdu);
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu (w przypadku nowego pojazdu zakupionego na terenie kraju);
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego
  z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

Wymagane dokumenty w przypadku zniszczenia/zagubienia/kradzieży dotychczasowych tablic rejestracyjnych:

 • dowód rejestracyjny;
 • oświadczenie o zagubieniu tablic rejestracyjnych;
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie


Opłaty

 • 1000.00 zł - tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe,
 • 500.00 zł - tablica rejestracyjna indywidualna motocyklowa,
 • 54.00 zł - dowód rejestracyjny;
 • 18.50 zł - pozwolenie czasowe (na wniosek);
 • 13.50 zł - pozwolenie czasowe (z urzędu);
 • 12.50 zł - znaki legalizacyjne;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wyróżnik indywidualny pojazdu określa zainteresowany właściciel pojazdu.
 • Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie, niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu tego wyrazu, skrótu lub określenia w języku polskim albo obcym.
 • Wyróżnik indywidualny może składać się z  liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem jednak, że nie więcej niż 2 ostatnie  litery można zastąpić liczbą. Wyróżnik indywidualny może być tworzony z następujących liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
 • Po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów Organ rejestrujący występuje do właściwego organu, który prowadzi ewidencję tablic indywidualnych o zgodę na nadanie wyróżnika tablic indywidualnych. Po uzyskaniu zgody tablice indywidualne zamawiane są u producenta i dopiero po wyprodukowaniu i przesłaniu ich do Organu rejestrującego następuje rejestracja pojazdu na te tablice.
 • Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Transportu lub  pod numerem telefonu: 094 36 30 776.
 • Wnioski:
 • Niezbędne: POBIERZ KT-11– wniosek o rejestrację.
 • Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZ
  - pełnomocnictwo, KT-22 POBIERZ
  – podanie/wniosek,
  KT-23 POBIERZ
  – oświadczenie.