Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wpis do ewidencji instruktorów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek,
 • 1 fotografia,
 • kserokopia prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 • dowód opłaty za wpis do ewidencji instruktorów,
 • dowód opłaty za egzamin państwowy,
 • dowód osobisty do wglądu.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (parter).


Opłaty

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów -  50 zł

Nr rachunku bankowego:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
nr konta 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  
 
Opłatę należy uiścić w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.

 


Termin i sposób realizacji

Sposób: Decyzja administracyjna – wydanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
 
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.
 
Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 173.

Wnioski:
Wniosek (dostępny w urzędzie).