Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami praktykę, (oryginał do wglądu),
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, (oryginał do wglądu),
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, (oryginał do wglądu)
 • dowód opłaty,
 • dowód osobisty (do wglądu).

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:

 1.  wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowe i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 2. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 4. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20,
78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (parter).


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 48zł.

Nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim 
ul. Sikorskiego 41
 78-500 Drawsko Pom.
konto PKO BP SA Drawsko Pomorskie
85 1020 2847 2424 3009 0000 1402 
Opłatę należy uiścić  w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.


Termin i sposób realizacji

Sposób: Decyzja administracyjna - wydanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 173.

Wnioski:
Wniosek (dostępny w urzędzie).