Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1.  opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościamii rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( B-3) złożone na druku zgodnym ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493/
 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Wydział Architektoniczno - Budowlany Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim – pok. nr 103 ( tel.94 3630785, 943630779, 943630799)
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 115 oraz pok. nr 103 natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99
 


Opłaty

 Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa                - 17,00zł.


Termin i sposób realizacji

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia:
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia


Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Dodatkowe informacje, uwagi

*w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji
*zgłoszenie należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ w drodze decyzji, nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 *Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
   wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
   narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu,
w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
      może spowodować niedopuszczalne:
 a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
*jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki:
1.       Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części - Pobierz
2.       Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Pobierz

(dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)