Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
                                                                 

Załączniki:
- 3 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionej na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (mapy o których mowa w art.2 pkt.7a ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) - w przypadku złożenia wniosku w wersji papierowej
- wykaz współrzędnych geodezyjnych, projektowanych osi sieci uzbrojenia terenu w pliku .txt/ .kcd/ .dxf/ .gml, w układzie współrzędnych geodezyjnych PL-2000 na nośniku elektronicznym.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:
1. pisemnej (osobiście, pocztą)
2. dokumentu elektronicznego:

 • przez Portal Projektanta (link do strony). Dla osób dla osób fizycznych posiadających Profil Zaufany. Dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp., złożenie wniosku o nadanie loginu i hasła, /pobierz
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, e-PUAP na adres /4s36bf5mqq/skrytka

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo/notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych. Na konto Urzędu Miejskiego W Drawsku Pomorskim, nr konta 85102028472424300900001402.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie
 


Opłaty

Opłatę należy uiścić przed naradą koordynacyjną.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokument Obliczenia Opłaty stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego, nr konta  85 1020 2847 0000 1602 0009 6792 PKO BP S.A. Drawsko Pomorskie.                                                                                                                                                                   W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html


Termin i sposób realizacji

Narady koordynacyjne odbywają się w formie elektronicznych narad organizowanych za pomocą Portalu Narad Koordynacyjnych, zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej
w sprawie sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3a, bezpośrednio
w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 71.