Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłoszenie zmian w danych powstałych po dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Załączniki należy przedstawić w nowym brzmieniu odpowiednio do zaistniałych zmian:

 • ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:

  ·          statut szkoły/placówki, opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, z aktualnie naniesionymi zmianami podanymi w niniejszym zgłoszeniu. Każda zmiana w statucie szkoły/placówki winna być zgłoszona do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od jej podjęcia, jednakże nie każda zmiana w statucie generuje zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

  ·          aktualny wykaz z kwalifikacjami kadry pedagogicznej, w przypadku gdy zmiany dotyczą nowych kierunków kształcenia (druk) / aktualny wykaz kadry pedagogicznej z jej kwalifikacjami winno się składać w każdym przypadku gdy została dokonana zmiana w zakresie składu kadry pedagogicznej szkoły/placówki (jednakże zmiana tylko w tym zakresie nie generuje zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, informację o zmianie w tym zakresie przedkłada się jedynie
  do wiadomości organu ewidencyjnego, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany
  );

  ·          aktualny odpis z odpowiedniego rejestru/ewidencji osoby prawnej, w przypadku zmiany nazwy / siedziby osoby prowadzącej będącej osobą prawną lub zmiany osoby prowadzącej  z osoby fizycznej na osobę prawną;

  ·          aktualny dokument informujący o dysponowaniu lokalem (np. nowa umowa najmu lub aneks
  do obecnie obowiązującej umowy najmu), w przypadku zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki lub osoby prowadzącej;

  ·          informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych, w przypadku zmiany osoby prowadzącej lub zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki (druk);

  ·          pozytywną opinię Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej, dot. spełnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w miejscu, w którym będzie prowadzona działalność oświatowa, w przypadku zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki lub dodatkowych miejsc prowadzenia zajęć;

  ·          pozytywna opinia kuratora, w przypadku zmian dotyczących rozszerzenia i wykreślenia kierunków kształcenia;

  ·          zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
  w przypadku rozszerzenia kierunków kształcenia, zmiany osoby prowadzącej lub siedziby szkoły (druk);

  ·          w przypadku zmiany osoby prowadzącej, oświadczenie poprzedniej osoby prowadzącej o przeniesieniu praw i obowiązków w zakresie prowadzenia szkoły/placówki na rzecz nowej osoby prowadzącej. Oświadczenie podpisuje poprzednia i nowa osoba prowadząca (druk);


Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115


Opłaty

Zgłoszenie zmian w danych powstałych po wpisie do ewidencji działalności oświatowej jest bezpłatne


Termin i sposób realizacji

Zmiany dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu

Sposób załatwienia:
Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności oświatowej


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie zmiany we wpisie do ewidencji lub wykreślenia wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Drawskiego
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w ciągu 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji. Wymienione wyżej, dane w zgłoszeniu i załączniki, przedstawia się odpowiednio do zaistniałych zmian.

Wnioski:
Zgłoszenie zmian w danych powstałych po dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub