Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Pozwolenie zintegrowane

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać informacje określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 184 ust. 2 i 4 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska)
 • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 132 ust. 1÷6 ustawy Prawo wodne)
 • na wytwarzanie odpadów (art. 184 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska)
 • wodnoprawnego na pobór wód, jeżeli wody podziemne lub powierzchniowe są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji podlegającej obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego (art. 132 ust 1÷4 ustawy Prawo wodne).

 

 

Oprócz tego wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać informacje zgodne z art. 208 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj.:

 

 1. Informacje o:
 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • prognozowanej wielkości emisji emisji hałasu, wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu zakładu na rodzaje terenów chronionych, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami; proponowane poziomy hałasu poza zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N,
 • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
 • prognozowanej ilości pobieranej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
 • spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a,
 1. Uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2,
 2. Opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,
 3. W przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
 1. Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej „raportem początkowym”,
 2. Opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
 3. Propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

 

     

W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydania pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego. Do wniosku, o którym mowa powyżej, powinna być załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Najlepsze dostępne techniki powinny spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się jednocześnie:

- rachunek kosztów i korzyści,

- czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji,

- zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum,

- podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska,

- termin oddania instalacji do eksploatacji,

- dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przy określaniu najlepszych dostępnych technik, także w przypadku gdy instalacja nie jest nowo uruchamiana lub zmieniania w sposób istotny, bierze się pod uwagę wymagania:

- zastosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

- zastosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

- postęp naukowo- techniczny,

 

 

Załączniki:

 1. wniosek przedkłada się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 2. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 3. dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej i opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00 

Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro,  pok. nr 209)


Opłaty

 1. Opłata rejestracyjna

 Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Opłatę rejestracyjną należy wnieść również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego, w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji, objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50 % opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji. Wysokość opłaty określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

 

 1. Opłata skarbowa

Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

 1. Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 2011,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 2.b.;
 2. Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wynosi 506,00 zł;
 3. Opłata skarbowa od ewentualnego pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.

 

 

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej należy dołączyć do wniosku.

 

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim lub na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim: 85 1020 2847 2424 3009 0000 5661

 Opłatę rejestracyjną należy uiścić na wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW prowadzony w BGK III O/Warszawa: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010


Termin i sposób realizacji

Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku zmiany nieistotnej pozwolenie powinno być wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 208, w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych (art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska). Rodzaje takich instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.