Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek (dostępny w urzędzie),
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca głowę na wprost,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ.


Do wglądu:

 • oryginał ważnego krajowego prawa jazdy,
 • dowód osobisty. 

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.


Opłaty

Opłata w wysokości –  35,00 zł

Nr rachunku bankowego:
Nazwa odbiorcy; Starostwo Powiatowe  w Drawsku Pomorskim
nr konta  nr 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  
Opłatę należy uiścić  w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu. 


Termin i sposób realizacji

Sposób: Dezycja administracyjna


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  oraz przepisy wykonawcze.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się do aktualnego krajowego prawa jazdy na okres 3 lat, licząc od daty wydania. Jeżeli ważność krajowego prawa jazdy upływa wcześniej – datę ważności międzynarodowego prawa jazdy skraca się do daty ważności krajowego prawa jazdy.

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter, biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Wnioski:
Wniosek (dostępny w urzędzie)