Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek  lub   zawierający informacje wymagane  art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj.:

 1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 7. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 8. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 9. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu w przypadku podmiotów innych niż właściciel nieruchomości;

Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00 

 

Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro, pok. nr 209)


Opłaty

Na podstawie załącznika do ustawy z dnia16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – za zezwolenie na prowadzenie działalności – 616,00 zł.

 

Nr rachunku bankowego: 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Forma załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku, gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, starosta może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.