Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Rejestracja używanego pojazdu zakupionego w kraju Unii Europejskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • dokument potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych.
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód osobisty – do wglądu (dotyczy osób fizycznych),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.


Opłaty

 • 160.00 zł w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł w przypadku motocykli,
 • 120.00 zł w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
 • 110.00 zł w przypadku motorowerów.
  Nr rachunku bankowego:
  Starostwo Powiatowe  w Drawsku Pomorskim
  nr konta   43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  
  Opłatę należy uiścić w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.

Termin i sposób realizacji

Sposób: Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych..

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec. 

Wnioski: Niezbędne: POBIERZ KT-11

Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZ, KT-22 POBIERZ, KT-23 POBIERZ, KT-25 POBIERZ, KT-30 POBIERZ