Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie zbiorów danych bazy danych EGiB

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB na formularzu P i P2                                                                                                           pobierz PDF               pobierz P XLS      pobierz P2 XLS

Wniosek składa się w formie:

 1. pisemnej (osobiście, pocztą),                                                                                         
 2. dokumentu elektronicznego:
 • przez Portal Interesanta (link do strony). Dla osób fizycznych posiadających Profil Zaufany. Dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp., złożenie wniosku o nadanie loginu i hasła /pobierz
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, e-PUAP na adres /4s36bf5mqq/skrytka.

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych. Na konto Urzędu Miejskiego W Drawsku Pomorskim, nr konta 85102028472424300900001402.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie


Opłaty

Opłatę należy uiścić przed wykonaniem czynności sporządzenia dokumentu.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego. Nr konta 85102028470000160200096792.
W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków. Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Udostępnienie następuje po dokonaniu wpłaty na konto urzędu zgodnie z wystawionym DOO.

Sposób:

 1. Weryfikacja wniosku.
 2. Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO).
 3. Przesłanie DOO dla wnioskodawcy.
 4. Weryfikacja dokonanej wpłaty.
 5. Sporządzenie dokumentów w postaci elektronicznej (w formacie GML).
 6. Sporządzenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy wydania dokumentów albo w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych dokumentów lub wysokości należnej opłaty.

Informacje o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, jak również o wykonaniu dokumentów przekazywane są do wnioskodawcy sms /mailem/ przez Portal Interesanta.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie sporu  dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w  sprawie o udostępnienie map można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.