Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. W zgłoszeniu rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę  należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót
  2. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
- 17,00 zł w przypadku występowania w imieniu inwestora pełnomocnika
Nr rachunku bankowego:
Na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim:  konto  do dokonania opłaty skarbowej
PKO BP SA Drawsko Pomorskie    85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

*Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Dodatkowe informacje, uwagi

Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  jeśli rozbiórka tych obiektów****:
-może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych i warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
- wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką
Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce.
**** Są to obiekty budowlane:
budynki i budowle - nie wpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m., jeśli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.
obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Załączniki:
zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę - Pobierz