Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłoszenie budowany sieci

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie winno zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, (nazwa instytucji i jej siedziba),
 • nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych, określenie rodzaju robót,

2.  Do zgłoszenia należy dołączyć:          

 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ( zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( B-3) złożone na druku zgodnym ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493/
 • druk informacji uzupełniającej (B-4)  do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, będący załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493 /

Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa (pokój 103, tel. /94/ 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99).
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa (pokój 115) lub Wydział Architektoniczni- Budowlany (pok. 103)


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
1.Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 19a
   ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane:
o długości powyżej 1 kilometra                     - 2143 zł.
o długości do 1 kilometra                                -  105 zł.
- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
2.Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze
   zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19
   ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł
   sprzeciwu
3. W przypadku występowania w imieniu inwestora pełnomocnika – 17 zł

Nr rachunku bankowego:
Na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim:   konto  do dokonania opłaty skarbowej
PKO BP SA Drawsko Pomorskie    85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


Podstawa prawna

art. 29, 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane


Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Drawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości
dla terenów sąsiednich.

Załączniki:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Pobierz

 

 1. zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę - Pobierz

 (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)