Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a wymaga zgłoszenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Zgłoszenie powinno zawierać:
1)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
2)      adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3)      rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4)      czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5)      wielkość i rodzaj emisji;
6)      opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7)      informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce skladania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro,  pok. nr 209)


Opłaty

opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji w wysokości 120 zł

Nr rachunku bankowego:
85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni

Sposób: W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec użytkowania instalacji lub określenia wymagań w zakresie ochrony środowiska – decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

-   152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska;
-   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacji wymaga zgłoszenia


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek przygotowany we własnym zakresie.