Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

-  wniosek o udostępnienie informacji dostępny na stronie internetowej  lub  
-  potwierdzenie dokonania opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, uiszczona po jej ustaleniu przez organ,
UWAGA: informację o środowisku i jego ochronie niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00 

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (II piętro,  pok. nr 209)


Opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:
§   przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
§   informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych,  a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:
§    informacji należało wyszukać,
§    informacje przekształcono w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie,
§    sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
§    organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.
Opłatę uiszcza się, po jej ustaleniu, na rachunek bankowy


Termin i sposób realizacji

-  w dniu złożenia wniosku – dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach
-  nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku
-  w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w przypadku skomplikowanej sprawy


Podstawa prawna

Dział II, rozdziały 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ administracji może, w drodze decyzji, odmówić dostępu do informacji gdy:

 • wniosek sformułowany jest zbyt ogólnie,
 • informacje przeznaczone są do wewnętrznego komunikowania,
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,
 • dane są w trakcie opracowywania

Odmowa udostępnienia może także dotyczyć informacji stanowiących dane handlowe, zwłaszcza technologiczne podmiotu korzystającego ze środowiska, a ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną. Dany podmiot musi jednak zwrócić się do urzędu (organu) z uzasadnionym wnioskiem i zastrzec ich wyłączenie z udostępniania.
Ponadto nie udostępnia się informacji, gdy:

 • objęte są przepisami o ochronie informacji niejawnych, a tym samym oznaczone odpowiednią klauzulą,
 • udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 • naruszone byłyby przepisy o danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej (dane dające się powiązać z konkretną osoba fizyczną, podmiotem gospodarki narodowej, inną osoba prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej),
 • dotyczy spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnych lub karnym, a ich ujawnienie mogłoby zakłócić postępowanie (informacje takie mogą być udostępnione po zakończeniu postępowania),
 • skutkiem ich udostępnienia byłoby naruszenie praw autorskich lub patentowych,
 • jeżeli dokumenty (informacje) zostały przekazane dobrowolnie i zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie o wyłączeniu ich z udostępnienia,
 • dotyczą obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • dotyczą realizacji przedsięwzięć realizowanych na obszarach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa.

Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których fragment, z uwagi na przytoczone wcześniej uwarunkowania, nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, organ udostępnia pozostałą część informacji, wskazując, które części i z jakich powodów zostały wyłączone z udostępnienia.
 

Wnioski:
Wniosek do pobrania.