Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Nieodpłatne udostępnianie danych na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie nieodpłatne danych na formularzu
                           pobierz PDF                                   

Wniosek składa się w formie:
1. pisemnej (osobiście, pocztą)
2. dokumentu elektronicznego:

 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, e-PUAP na adres /4s36bf5mqq/skrytka

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo/notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych. Na konto Urzędu Miejskiego W Drawsku Pomorskim, nr konta 5102028472424300900001402.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie


Termin i sposób realizacji

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

 W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.


Sposób:

 1. Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Sporządzenie zamówionych zbiorów danych z rejestru publicznego, tj:
  1. bazy danych EGiB,
  2. bazy danych GESUT,
  3. bazy danych BDOT500,
  4. bazy danych RCN,                                                                                                

w postaci elektronicznej, w formacie GML.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2.  Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
  3. Ustawy z 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
  7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nieodpłatne udostępnienie danych na podstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przysługuje podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH.

Szczegółowe informacje w sprawie o udostępnienie danych można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.