Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie rejestru cen nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Uruchomiono dostęp do przeglądania aktów notarialnych z lat 2021/2022/2023 w Portalu Rzeczoznawcy Majątkowego.

Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości na formularzu P i P5        

            pobierz PDF                               pobierz P XLS        pobierz P5 XLS

   Wniosek składa się w formie: 

 1. pisemnej (osobiście lub pocztą)
 2. dokumentu elektronicznego:
 • przez Portal Rzeczoznawcy Majątkowego (link do strony). Dla rzeczoznawcy majątkowego poprzez złożenie wniosku o nadanie loginu i hasła. /pobierz
 • przez Portal Interesanta (link do strony). Dla osób fizycznych posiadających Profil Zaufany. Dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp. po złożeniu wniosku o nadanie loginu i hasła /pobierz
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, e-PUAP na adres /4s36bf5mqq/skrytka

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru                                                                                              Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim                                                                                  Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania wniosków:                                                                                                       Punkt kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru                                                                 Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim                                                                                     Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie                                                                       


Opłaty

Opłatę należy uiścić przed wykonaniem czynności sporządzenia dokumentu.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne. Dokument Obliczenia Opłaty stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego, nr konta 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792 PKO BP S.A. Drawsko Pom.
W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia,
Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków. Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Udostępnienie następuje po dokonaniu wpłaty na konto urzędu zgodnie z wystawionym DOO.

Sposób: 

 1. Weryfikacja wniosku.
 2. Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO).
 3. Przesłanie DOO dla wnioskodawcy.
 4. Weryfikacja dokonanej wpłaty.
 5. Udostępnienie dokumentów:
 •  zbioru danych dotyczących cen transakcyjnych nieruchomości w postaci elektronicznej,
 •  wyciągów z RCN w postaci dokumentu drukowanego zawierającego ceny transakcyjne .

6. Sporządzenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy wydania dokumentów albo w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych dokumentów lub wysokości należnej opłaty. Informacje o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, jak również o wykonaniu dokumentów przekazywane są do wnioskodawcy sms /mailem/ przez Portal Interesanta/Portal Rzeczoznawcy


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty                        do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego          w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w  sprawie o udostępnienie map można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim bezpośrednio w pokoju                 Nr 8  lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.