Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku

3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie choroby zasadniczej

 ( karty leczenia szpitalnego, aktualne konsultacje specjalistyczne, wyniki badań)

1.  Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

2. Wniosek o wydanie orzeczenia niepełnosprawności 

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień   lub 

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia   lub 

5. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej POBIERZ

 


Komórka organizacyjna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Józefa Piłsudskiego 39C, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 791 980 889,  pzoondrawsko@wp.pl

 


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Orzeczenia doręczane są w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu


Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm 

2) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności     (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 t.j)

3)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162  ze zm.)


Tryb odwoławczy

Od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie  Zachodniopomorskim za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Ocena stanu zdrowia może być wydana bez badania(zaocznie) tylko w sytuacji kiedy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

1) Dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania oceny bez badania

2) Osoba orzekania nie może stawić się na badanie z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo , potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim

3) Zgodniez art. 5 a ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   osoby posiadające ważne orzeczenia innych organów orzeczniczych (KiZ, ZUS, KRUS) mogą składać do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień określającego:

1. Stopień niepełnosprawności na podstawie przedłożonych orzeczeń

2. Wskazania stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

Do wniosku dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119/1) –  dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 791 980 889, e-mail: pzoondrawsko@wp.pl.
 2. W Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyznaczono Inspektora Ochrony Danych- Magdalena Jóźwiak, tel. 94 363 3464, e-mail: iod@powiatdrawski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze czyli w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego:
 • wydawania orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
 • kart parkingowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru kart oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1123 ze zm.),
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r., poz. 857 ze zm.).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.