herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie rejestru cen i wartości nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości na formularzu P i P4        

            pobierz PDF                               pobierz XLS

Wniosek składa się w formie:
a) pisemnej (osobiście lub pocztą)
b) dokumentu elktronicznego (przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, na adres /4s36bf5mqq/skrytka)   

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru                                                                                              Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim                                                                                  Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania wniosków:                                                                                                       Punkt kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru                                                                 Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim                                                                                     Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie                                                                         (pokój nr 8, na parterze w budynku geodezji)

Opłaty

Opłatę należy uiścić  przed wykonaniem czynności sporządzenia dokumentu.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo

Geodezyjne i Kartograficzne.

W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia,Główny

Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem:                                     http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków i w zależności od ilości złożonych wniosków. Udostępnianie następuje po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty.                                                Sposób:                                                                                                                                            Sporządzenie dokumentu Obliczenia Opłaty.Udostępnienie zbioru danych dotyczących cen transakcyjnych nieruchomości oraz wartości nieruchomości, w postaci elektronicznej, po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty.                            Udostępnienie wyciągi z RCiWN w postaci dokumentu drukowanego zawierającego ceny transakcyjne lub wartości nieruchomości, po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty.                                                                                            Wydanie licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy.                                                                Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku sporu  dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty. Informację o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, jak również o wykonaniu dokumentów przekazywane są wnioskodawcy sms lub mailem.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3.Ustawa o ochronie danych osobowych.

4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

5.Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

6.Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia                    państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego          zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu

   Obliczenia Opłaty.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty                        do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego          w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w  sprawie o udostępnienie map można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim bezpośrednio w pokoju                 Nr 8  lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.